Jak získat chovatelskou stanici

Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

AST

Před odesláním formuláře je dobré jít na stránky FCI a zadat si navrhované názvy do rejstříku chovatelských stanic, jestli již není někým obsazen.

Za stránky ČMKU si stáhněte formulář. Ten je nutný si vytisknout a zaslat společně s kopií občanského průkazu na adresu:

ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE – Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy

Do formuláře se vyplní kontaktní údaje o majiteli CHS a navrhovaná jména. Nemusí se vyplňovat všech 6 názvů, ale je lepší jich vymyslet více. Na první místo napište to nejoblíbenější a na poslední to nejméně. Je nutné počítat s tím, že se může vybrat i to, které je napsané na posledním místě. Proto vybírejte názvy pečlivě. V budoucnu se již nedá název změnit. Nezapomeňte si zkontrolovat pravopis, aby se nestalo, že budete mít v názvu chovatelské stanice hrubku. To samé platí v případě anglických názvů, kdy i chybějící jedno písmenko změní význam celého slova.

Směrnice pro registraci chovatelských stanic ČMKU (převzato z www.cmku.cz)

 1. Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázána na určité plemeno psů.
 2. Žádost o registraci názvu chovatelské stanice se podává na předepsaném formuláři. Zde žadatel povinně vyplní: plné jméno a příjmení, titul, datum narození, přesnou adresu trvalého bydliště a připojí svůj podpis. Nepovinně vyplní: kontaktní telefon a e-mail. K žádosti povinně připojí oboustrannou kopii občanského průkazu, kde na titulní straně znečitelní rodné číslo a na druhé ponechá jako čitelný údaj pouze adresu trvalého pobytu. Bez této kopie pro ověření podkladů je možné žádost vyřídit pouze osobně. Na žádosti vyplní čitelně až 6 navrhovaných názvů v pořadí, v jakém má o přidělení zájem. Formulář ve vlastním zájmu vyplní čitelně – strojem nebo hůlkovým písmem. Formulář nelze ČMKU zasílat e-mailem nebo faxem.
 3. Všechny CHS musí být mezinárodně registrovány. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním registrem CHS FCI v Belgii.
 4. CHS nemůže být předmětem spoluvlastnictví. Majitelem CHS může být občan ČR s plnou právní způsobilostí a s trvalým pobytem v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy:
  • je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci trvalého pobytu,
  • jde-li o občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků pobývajících v ČR na základě zvláštního pobytového povolení dle hlavy IV. a zákona č. 290/2004 Sb., zákona o pobytu cizinců na území ČR,
  • má-li dlouhodobý pobyt v ČR, nebo jde-li o cizince s přechodným pobytem na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu,
  • je-li oprávněn pobývat na území ČR v rámci přechodného pobytu delšího 90ti dnů na diplomatické vízum a jiné zvláštní vízum.Výjimku z výše uvedeného může povolit ČMKU svým rozhodnutím.
 5. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.
 6. Názvy je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.
 7. Název nesmí být hanlivý, vulgární a mluvnicky nesprávný, nesmí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Název se připouští český i cizojazyčný.
 8. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).
 9. Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora – z Hory – na Hoře, ale lze použít z Hory – z Velké hory – na Bílé hoře.
 10. Schválený název CHS již není možno měnit.
 11. Převod CHS je možný při písemném doložení notářsky ověřeného souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jenž smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
 12. CHS je možno zdědit. CHS může zdědit pouze osoba uvedená v článku 4. To se dokládá Rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem – protokolem o projednání dědictví.
 13. K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy získat jakýkoli název CHS.
 14. Archivace žádostí o chránění názvu CHS se provádí po dobu 5 let.